รู้จักเรา ....

เว็บไซต์นี้จัดสร้างโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ UHosNet เพื่อเป็นช่องทางให้ คณะทำงานในโครงการ RDU Hospital (โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) ทั้งในและนอกเครือข่าย บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลการใช้ยาอย่างถูกต้อง-เหมาะสม-เพียงพอ-ปลอดภัย บนพื้นฐานของหลักฐานความรู้ที่ดีที่สุด รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการสั่งและใช้ยาทุกระดับ สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการใช้ยาทั้งระบบทั่วประเทศ.

อนี่ง เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อการศึกษา และเพื่อการติดต่อสื่อสารในโครงการเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด และไม่มีการซื้อขายในเว็บไซต์นี้

1 มิถุนายน 2559